For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

ليست مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخلی

حاج عباسی، محمد علی1376 اثرات شيوهاي مختلف خاك ورزي بر بعضي خصوصيات فيزيكي خاك وبرخي خواص مورفولوژيكي ريشه گندم،   ششمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه مشهد . صفحات 270-271.

مصدقي، م. ر.  حاج عباسی، م ع  1376تاثير رطوبت خاك و كود دامي بر تراكم پذيري خاك .  ششمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه مشهد . صفحات 279-281.

رضائی، م. حاج عباسی، م ع ، اسدی ، ا. 1376 اثر شيوه هاي مختلف خاك ورزي بر نفوذ آب در خاك،  ششمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه مشهد . صفحات 279-281.

احمدي، عباس. محمدعلي حاج عباسي و احمد جلاليان. 1380. اثرات تغيير كاربري اراضي مرتعي بر توليد رواناب و كيفيت خاك در منطقه دوراهان (چهار محال و بختياري). هفتمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه شهركرد. صفحات 235-232.

احمدي، عباس، محمدعلي حاج عباسي و احمد جلاليان. 1380. اثر تخريب مرتع بر شاخص كشت پذيري خاك در حوزه آبخيز ونك استان چهارمحال وبختياري –مجموعه مقالات همایش شناخت معضلات آبخیزداری و ارائه را حل های مناسب در حوزه کارون و زاینده رود. 15 و 16 آبان 1380.  صفحات: 12-1.

حاج عباسی، محمد علی؛  منيره بيابانکی و  محمد صدر ارحامی 1381 تاثيرعمليات خاک ورزی بر نفوذ پذيری آب در ديمزارهای  مراغه و آزمون  مدل های مختلف، اولين کنگره دانشجوئی منابع آب و خاک ، دانشگاه اروميه.

حاج عباسي، محمد علي،  ح عربزادگان و ع همت.  اثرتناوب زراعي و خاک ورزي بر مواد آلي، چگالي ظاهري و اندازه خاکدانه ديمزارهاي مراغه، هشتمين كنگره علوم خاك ايران،  ۱۲ -  ۹  شهريور ۱۳۸۲، رشت  

بيات، حسين، ع ا محبوبي، م ع حاج عباسي و م ر مصدقي. اثر تركيب خاك ورزي و تراكتور بر بعضي از ويژگيهاي فيزيكي يك خاك لوم شني در منطقه همدان؛ (1- تغييرات ويژگيهاي فيزيكي خاك در محل رديفها) هشتمين كنگره علوم خاك ايران،  ۱۲ -  ۹  شهريور ۱۳۸۲، رشت  

بيات، حسين، ع ا محبوبي، م ع حاج عباسي و ا حيدري. اثر تركيب خاك ورزي و نوع تراكتور بر بعضي از ويژگيهاي فيزيكي يك خاك لوم شني در منطقه همدان؛ 2- تغييرات ويژگيهاي فيزيكي خاك در محل  تردد چرخها. هشتمين كنگره علوم خاك ايران،  ۱۲ -  ۹  شهريور ۱۳۸۲، رشت  . 

مصدقي، محمدرضا، م ع حاج‌عباسي، ع همت و اي جي كولن. عوامل مؤثر بر روابط تنش-كرنش و مقاومت تراكمي در برخي از خاك‌هاي اصفهان هشتمين كنگره علوم خاك ايران،  ۱۲ -  ۹  شهريور ۱۳۸۲، رشت  . 

حاج عباسي، محمد علي ، م صدر ارحامي و ا اسکندري. تاثيرتناوب زراعي و خاک ورزي بر نفوذ آب به خاک و آزمون مدلهاي کاستياکوف، هورتن و فيليپ هشتمين كنگره علوم خاك ايران،  ۱۲ -  ۹  شهريور ۱۳۸۲، رشت  . 

انصاري مهابادي، آرش ، ح خادمي و م ع حاج عباسي. ارزيابي سينتيك جذب فلزات سنگين از محلولهاي آبي با استفاده از كاني زئوليت سمنان. هشتمين كنگره علوم خاك ايران،  ۱۲ -  ۹  شهريور ۱۳۸۲، رشت  . 

موحديان،  فيروز، م افيوني و م ع حاج‌عباسي. اثر پساب و لجن شركت پلي اكريل ايران روي برخي خصوصيات شيميايي و تجمع عناصر سنگين خاك در شرايط مزرعه اي. هشتمين كنگره علوم خاك ايران،  ۱۲ -  ۹  شهريور ۱۳۸۲، رشت  

صُلحي، محمود،  م ع حاج عباسي، ح شريعتمداري، م افيوني و ن ميرغفاتري. معرفي برخي گونه هاي گياهي طبيعي جاذب عناصر سنگين در مناطق خشك و نيمه خشك ايران. هشتمين كنگره علوم خاك ايران،  ۱۲ -  ۹  شهريور ۱۳۸۲، رشت  

‌مرادي، احمد، م افيوني، م ع‌ حاج‌عباسي، ‌ف ‌موسوي و م ‌هودجي. شبيه‌سازي حركت كادميوم در خاك ناهمگن مزرعه خاتون‌آباد اصفهان. هشتمين كنگره علوم خاك ايران،  ۱۲ -  ۹  شهريور ۱۳۸۲، رشت  

مرادي، احمد‌، م ‌ع ‌حاج‌عباسي، ح‌ شريعتمداري و م‌افيوني جذب کادميم در لايه‌هاي مختلف يک خاک آهکي. هشتمين كنگره علوم خاك ايران،  ۱۲ -  ۹  شهريور ۱۳۸۲، رشت   

شريفي،  مهدي ، م ع حاج عباسي و ب زيبارت. مطالعه مرفولوژي و الگوي پراكنش ريشه سيب زميني رقم راست نور كوتاه در كانادا وتاثير مصرف نيتروژن بر آن. هشتمين كنگره علوم خاك ايران،  ۱۲ -  ۹  شهريور ۱۳۸۲، رشت   

سليماني امين آبادي، محسن, آ انصاري مهابادي و م ع حاج عباسي. بررسي استفاده از بقاياي محصولات كشاورزي به عنوان بستر كشت قارچ خوراكي گونه پلوئوروتوس فلوريدا هشتمين كنگره علوم خاك ايران،  ۱۲ -  ۹  شهريور ۱۳۸۲، رشت     

حاج عباسي، م. ع. ا. بسالت پور و م. صدر ارحامی. تاثیرمدیریت های مختلف اراضی بر خصوصیات فیزیکی ومنحنی رطوبتی خاکهای جنوب غربی اصفهان. دومين همايش دانشجوئی آب و خاک.ارديبهشت 1383. شيراز

حاج عباسي، م. ع. مروری بر قطب علمی خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان. اولين همايش قطب های علمی کشور 6-7 خرداد 1383. تهران.

شريفی، م.، ب. زيبارت، م. کلباسی، و. کولمن و م. حاج عباسی. مطالعه خصوصيات مرفولوژيکی ريشه به عنوان شاخص گزينش ارقام سيب زمينی در جذب نيتروژن. سومين همايش ملی توسعه کاربرد مواد بيولوژيک و استفاده بهينه از کود و سم در کشاورزی. فروردين 1383. کرج.

مصدقي، م.ر.، م.ع. حاج‌عباسي و ع. همت.1380. جلوگيري از سفت‌شدگي و سله‌بندي و كاهش تبخير در خاك‌هاي ناپايدار با استفاده از آبياري تنشي. مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران آب، دانشگاه زابل، 18 و 19 اسفند.

شيرانی، ح. حاج عباسی، م.ع. و افيونی، م. 1384. تاثير سيستم های خاک ورزی و کود دامی بر حرکت برومايد در خاک. مجموعه مقالات نهمين کنگره علوم خاک ايران-تهران 6 الی 9 شهريور. 133-134.

سليمانی، م.، حاج عباسی، م.ع. و چرخابی، ا.ح. 1384. بررسی گياه پالائی برخی از خاکهای آلوده به کريزن در تالاب شادگان، خوزستان. مجموعه مقالات نهمين کنگره علوم خاک ايران-تهران 6 الی 9 شهريور. 408-410.

شريفی، م.، حاج عباسی، م.ع.، کلباسی، م.، زيبارت، برنی و کولمن، وارن. 1384. پارامترهای سينتيکی جذب نيترات بوسيله ريشه سيب زمينی در سه زمان از رشد گياه. مجموعه مقالات نهمين کنگره علوم خاک ايران-تهران 6 الی 9 شهريور. 413-.414.

صلحی، م.، حاج عباسی، م.ع. و شريعتمداری، ح. 1384. بررسی امکان پالايش سرب و روی توسط آفتابگردان و کلزا در يک خاک آلوده اصفهان. مجموعه مقالات نهمين کنگره علوم خاک ايران-تهران 6 الی 9 شهريور. 418-421.

شريفی، م.، حاج عباسی، م.ع.، 1384. بررسی امکان استفاده از روش تقطير مستقيم برای اندازه گيری درصد نيتروژن کل خاک. مجموعه مقالات نهمين کنگره علوم خاک ايران-تهران 6 الی 9 شهريور.560-561.

سلیمانی، م. انصاری، آ. میردامادیان، ح. حاج عباسی، م. 1386 پالاش زيستي خاكهاي آلوده به هيدروكربنهاي نفتي در مقياس پايلوت صحرايي،  دهمين كنگره علوم خاك ايران، تهران 6 الی 9 شهريور.20-21.

بیدکی، محمدی، خ.شگفتار و حاج عباسی. 1386 مقايسه تاثير كاربرد slurry دام و كود اوره بر سرعت پوسيدگي بقاياي گياهي. همايش خاك ، محيط زيست و توسعه پايدار. تهران

افضلی، شریعتمداری و حاج عباسی. 1386. تجمع و سميت كلر در دو گونه داروئي بابونه. سومين همايش گياهان دارويي. تهران

بیات، نیشابوری، محبوبی، حاج عباسی و مصدقی. 1386.  تخمين شاخص مخروطي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مقايسه آن با مدل هاي خطي. دهمين كنگره علوم خاك ايران، تهران 6 الی 9 شهريور.20-21.

ذوالفغاری، حاج عباسی. 1386. تاثير تغيير در كاربري اراضي بر برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميائي خاك ها

دهمين كنگره علوم خاك ايران، تهران 6 الی 9 شهريور.20-21.

ذوالفغاری، حاج عباسی. 1386. تاثير تغيير در كاربري اراضي مرتع و جنگل به زمين زراعي بر آبگريزي آب درخاك. دهمين كنگره علوم خاك ايران، تهران 6 الی 9 شهريور.20-21.

بسالت پور، حاج عباسی، خوشگفتار، افیونی. 1386. جوانه زني و رشد برخي از گياهان در خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي. دهمين كنگره علوم خاك ايران، تهران 6 الی 9 شهريور.20-21.

جابر فلاح زاده حاج عباسی . توزيع كربوهيدرات و كربن آلي در خاك دانه ها و اثر تغيير كاربري اراضي بر آن . یازدهمين كنگره علوم خاك ايران، گرگان 21 تير 1388 تا 23 تير 1388.

جابر فلاح زاده حاج عباسی . مقايسه روشها و عصاره گيري هاي مختلف جهت استخراج كربوهيدراتها در خاك یازدهمين كنگره علوم خاك ايران، گرگان 21 تير 1388 تا 23 تير 1388.

جابر فلاح زاده حاج عباسی . بر آورد پتانسيل ترسيب كربن در خاك هاي مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي خاكهاي اراضي كشاورزي و كويري شهرستان ابركوه درمركز كشور) یازدهمين كنگره علوم خاك ايران، گرگان 21 تير 1388 تا 23 تير 1388.

بسالت پور حاج عباسی . انتخاب گياه مناسب براي گياه پالائي خاكهاي آلوده به نفت براساس الگوريتم ژنتيك . یازدهمين كنگره علوم خاك ايران، گرگان 21 تير 1388 تا 23 تير 1388.

مللی حاج عباسی. تركيب پذيري هيدروكربنهاي نفتي در ريزوسفر خاك هاي آلوده به لجن بازيافت پالايشگاه اصفهان.  یازدهمين كنگره علوم خاك ايران، گرگان 21 تير 1388 تا 23 تير 1388.

سلیمانی حاج عباسی. بررسي عناصر سنگين خاكهاي آلوده شده با لجن تصفيه فاضلاب پالايشگاه اصفهان با استفاده از فسكيو.  یازدهمين كنگره علوم خاك ايران، گرگان 21 تير 1388 تا 23 تير 1388.

ذوالفغاری حاج عباسی. ارزيابي پايداري ساختمان خاك در كاربردهاي مختلف با استفاده از روش فركتال.  یازدهمين كنگره علوم خاك ايران، گرگان 21 تير 1388 تا 23 تير 1388.

سلیمانی حاج عباسی. تاثير قارچهاي اندوفايت بر گياه پالائي كادميوم در خاك . یازدهمين كنگره علوم خاك ايران، گرگان 21 تير 1388 تا 23 تير 1388.

بسالت پور حاج عباسی. گياه پالايي آلاينده هاي نفتي و فلزات سنگين از خاكهاي اصلاح شده به روش پالايش فيريكي. یازدهمين كنگره علوم خاك ايران، گرگان 21 تا 23 تير 1388.

بسالت پور حاج عباسی.، خوشگفتار و افیونی . پالایش خاکهای آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش تحریک گیاهی. دومين همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ، دانشگاه تهران 28 اردیبهشت 1387.

بسالت پور حاج عباسی. و ایوبی. برآورد برخی ویژه گیهای فیزیکی و مکانیکی خاک با استفاده از شبکه های  عصبی مصنوعی. ششمین کنگره مهندسی عمران. دانشگاه سمنان. 6 تا 7 اردیبهشت 1390.

سلیمانی حاج عباسی و افیونی. افزایش کارائی گیاه پالائی برخی آلاینده های آلی و معدنی درخاک با استفاده از قارچ هاي آندوفايت. اولين همایش ملی گیاه پالائی، کرمان 27 بهمن 1390.

چاوشی، حاج عباسی و افیونی. بررسی میزان جذب فلوراید توسط دو گیاه یونجه و اسفناج. دوازدهمين كنگره علوم خاك

ايران، تبریز، شهریور 1390.

هاشمی، حاج عباسی و مصدقی . اثر اختلاط سطوح مختلف زئولیت با خاک و کاربرد پساب کارخانه پلی اکریل برکادمیم درگیاه شاهی .  نخستین کنفرانس ملی هوا شناسی و مدیریت آب. دانشگاه تهران  آذر ماه 1390.